کنفرانس “امپراطوری عثمانی در آرشیوهای اروپا: ونیز” برگزار شد.

در قالب مجموعه کنفرانس های علمی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک به همت رئیس بنیاد عالی آتاترک اولین نشست از سلسله نشست های “امپراطوری عثمانی در آرشیوهای اروپا” در تاریخ 19 جون 2023 برگزار شد. در این نشست که به مدیریت دکتر احمد قلینچ معاون رئیس بنیاد عالی آتاترک و با سخنرانی دکتر گونر دوغان معاون رئیس مرکز تحقیقات آتاترک ترتیب داده شده بود موضوع “امپراطوری عثمانی در آرشیوهای ونیز” مورد بحث و بررسی قرار گرفت.