FELSEFE / PHILOSOPHY / ФИЛОСОФИЯ

FELSEFE

BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ARIKAN, Nihat-TÜRK BİLİMİNDE KUASİSİMETRİ ÖRNEKLERİ

ATAÇ, Adnan – ŞAR, Sevgi-İRONİ VE ETİK SÖYLEM ÜZERİNE

AYDIN, Mehmet-İBN KEMAL PAŞA’DA VARLIĞIN MAHİYETE ZAİT OLUŞU: CÜRCANÎ VE DEVVANÎ’NİN GÖRÜŞLERİNİN ELEŞTİRİSİ

BABO, Sherzad-THE LEADERSHIP OF LOVE IN RUMI, KRISHNAMURTI AND EMERSON

BAYKAN, Erdal-MEVLANA VE İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU

ÇELİK, Suat – BAYRAKÇEKEN, Samih – ERÇETİN, Şefika Şule-BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI

ÇİÇEK, Hasan-MEVLANA FELSEFESİNDE ŞİDDET KARŞITI SÖYLEM

ÇİFTCİOĞLU, İsmail-XV. YÜZYIL OSMANLI İLİM HAYATINDA SADEDDİN TAFTÂZÂNÎ VE SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ ETKİSİ

DEMİRCİ, Fatih-İKİ SİYASAL EĞİTİM MODELİ: SOKRATES VE PLATON’UN EĞİTİM VE İNSAN ANLAYIŞLARI (SOKRATİK VE PLATONİK EĞİTİM)

DURAN, Recep-MEVÂKIF VE ŞERH VE HÂŞİYELERİ

ERDOĞAN, Eyüp-BİLİMDE YAŞANAN PARADİGMA DEĞİŞİMİNİN BİLİMDIŞI ALANLARA ETKİSİ

HAIDAR, Mansura-THE ROOTS AND GENESIS OF PAN-TURKISM AND ETHNIC CONFLICT–AN OVERVIEW

IGAWA, Yoshitsugu-CHRISTIAN WOLFF AND NEO-CONFUCIANISM

KÂHYA, Esin-CUMHURİYET’İN BİLİM ADINA KAYDETTİĞİ GELİŞMELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

KARS, Zübeyir-FARABİ’NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI

KOÇ, Emel-GABRIEL MARCEL FELSEFESİNDE KİŞİ (ŞAHIS) FİKRİ

KOÇ, Mustafa-BİLİM TARİHİNİN İLK YAPMA DİLİ BÂLEYBELEN

NIKOLOVA, Antoaneta-SYNCHRONICITY AND CAUSALITY – TWO DIFFERENT PHILOSOPHICAL APPROACHES TO THE WORLD

NISANBAEV, A.-НЫСАНБАЕВ, А.-ABAI’S SOCIAL ANTHOLOGY AND THE MODERN AGE

NISANBAEV, A.-НЫСАНБАЕВ, А.-СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ АБАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА

OĞUZ, N. Yasemin – KAVAS, M. Volkan-THE APPLICABILITY OF AUTONOMY AS A UNIVERSAL PRINCIPLE IN MEDICAL ETHICS AND “COLLECTIVE AUTONOMY”

ÖNAL, Sema-KÜLTÜR OLGULARI HAKKINDA BİLİMSEL BİLGİYE NASIL ULAŞILIR? BİR KÜLTÜR FİLOZOFU: GİAMBATTİSTA VİCO

OZAKI, Makoto-THE HISTORICAL ORIGINS OF THE PHILOSOPHIES OF NISHIDA AND TANABE

SAITO, Akira-NĀGĀRJUNA’S INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE EARLY YOGĀCĀRA THOUGHTS –FROM MŪLAMADHYAMAKAKĀRIKĀ TO BODHISATTVABHŪMI–

SANTARO, Mikhail-GOLDEN TURTLE CULTURE AND PHILOSOPHY: FRAGMENTS AND WHOLENE

ŞEKER, Mehmet-İSLÂM MEDENİYETİ ARAP MEDENİYETİ DEĞİLDİR

SİNETSKAYA, Elvira-СИНЕЦКАЯ, Эльвира-УРОКИ РАЗВИТИЯ ФЕМИНИЗМА В КИТАЕ

TAŞDELEN, Vefa-BİR GÜZELLİK VE SEVGİ FELSEFESİ: PLATON’UN ŞÖLEN DİYALOĞU İLE FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VE MECNUN MESNEVÎSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOGYANI, Eshagh-THE ROLE OF WOMEN IN SUFISM

YASA, Ş. Alparslan-BEYTÜLHİKME MUHİTİNDE TERCÜME TEORİSİ

YILDIRIM, Ergün-MODERN BATI UYGARLIĞINDA ÇATIŞMACI TEORİYİ BESLEYEN SÖYLEMLER