Atatürk Araştırma Merkezinden Suriye Konulu 3 eser

Suriye’nin yakın tarihine ışık tutacak, günümüzdeki mevcut siyasî durumu doğru analiz etmemizi sağlayacak 3 önemli eser, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları arasında yer almaktadır.
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR tarafından kaleme alınan Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1938) başlıklı eser; Arap milliyetçiliğinin doğuşunda etkili olan sebepler, Arap milliyetçilerinin faaliyetleri, İttihat ve Terakki’nin Araplara karşı politikası ve savaş sırasında Arapların tutumu gibi konuları aydınlatmanın yanında Fransız mandası dönemindeki Arapların bağımsızlık ve Suriye’nin birliği hususundaki faaliyetlerini incelemiştir.
Prof. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA tarafından kaleme alınan Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Suriye başlıklı eserin temel amacı Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde ortaya çıkan milliyetçilik hareketlerinden biri olan Arap milliyetçiliğini anlamaya çalışmaktır. Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkışı batı etkisi ile beraber gelişmiştir. Bu bakımdan Arap milliyetçilik hareketi, modernleşme sorunlarıyla da iç içe geçmiştir. Bu çalışma, söz konusu süreci ve sorunlarını ele almaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Volkan PAYASLI tarafından kaleme alınan Sancak’tan Vilayet’e Hatay (1921-1960) (Siyasal, Sosyal ve Kültürel Yönüyle) başlıklı eser; idari, toprak ve nüfus politikalarının yörede yaşayan Türkler aleyhine değiştirilmesi için izlenen yöntem ve bunun sonucunda İslam coğrafyasında hâlen oynanmaya devam eden tehlikeli oyunları anlama açısından 7 yıllık bir emeğin ürünüdür. Eser, okuyucuya zengin, derinlikli ve doyurucu bilgi sunmaktadır. Bu eserde Fransız kültür emperyalizminin izlerini sürmekle yetinilmeyip aynı zamanda ülkenin bütününde gerçekleşen inkılapların bölgede heyecanla uygulanması üzerinde de durulmuştur. Türkiye ile oluşturulan kültürel koridorun sağlanması üzerinde durulurken aynı zamanda Hatay davasının haklılığının hukukî boyutu da gözler önüne serilmektedir.