Yeterlik Sınavı Konuları

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının uzmanlaşma süreci kapsamında gerçekleştirilecek olan Yeterlik Sınavı konuları aşağıda gösterilmiş olup; sınavın tarihi, yeri ve sınava ilişkin gerekli görülecek diğer hususlar Yüksek Kurumun genel ağ sayfasından duyurulacaktır.

İlgililere, ilanen duyurulur.

Yeterlik Sınavı Konuları aşağıda gösterilmiştir

A- KURUM MEVZUATI (%60)

 1. 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, Şeref Ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği
 3. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 4. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği
 5. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 6. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği
 7. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
 8. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği
 9. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
 
B- GENEL MEVZUAT (%40)

 1. T.C. Anayasası: ( Birinci Kısım Genel Esaslar, İkinci kısım Temel Hak ve Ödevler, Üçüncü kısım Cumhuriyetin Temel Organları)
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu: (Birimci kısım Genel Hükümler, İkinci kısım Sınıflandırma, Üçüncü kısım Devlet Memurluğuna Alınma, Dördüncü kısım Hizmet Şartları ve Şekilleri, Yedinci Kısım Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi)
 3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 4. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 5. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 6. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği
 7. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 8. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 9. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik