Doç. Dr. Ahmet KILINÇ

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Kanun-i Esasi’nin İnsan Hakları Yönünden Analizi’adlı tezi ile bilim uzmanı unvanını aldı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programından ‘Osmanlı Ceza Hukukunda Bir Yaptırım Türü olarak Teşhir’ adlı teziyle doktor unvanını aldı. Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitelerarası Kurul tarafından “Hukuk Tarihi” Doçenti unvanını kullanma hakkını kazanmıştır. Kılınç, doçentlik tez çalışması kapsamında “Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik” adlı kitabı yayınlatmıştır. 2004 yılında avukatlık stajını tamamlayan Kılınç, Kırıkkale ve Gazi Üniversitelerinde 2004 ile 2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Kılınç, Osmanlı Ceza Hukuku, Osmanlı Yargı Teşkilatı, Osmanlı Millet Sistemi gibi alanlar başta olmak üzere Türk Hukuk Tarihi ilminde akademik faaliyetler yürütmektedir. ABD, Almanya, İtalya, Moldova, Avusturya, Malezya, Makedonya, Özbekistan ve Japonya’ya bilimsel çalışmalar amacıyla giden Kılınç, Japonya’da bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kılınç, lisans seviyesinde Hukuk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi derslerini ve alana ilişkin lisansüstü dersleri anlatmaktadır. AYBÜ Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuk Müşavirliği vazifelerini yürütmüş olan Kılınç, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı olarak da çalışmıştır. Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyesi olan Kılınç, Adalet Akademisi Akademik Danışma üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası derginin Editörler Kurul Üyeliği ve Yayın Kurul Üyesi olan Kılınç, muhtelif ulusal ve uluslararası dergi, sempozyum ve projede görev ifa etmiştir. 2020-2024 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyesi olan Kılınç, 2024 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçilmiştir. Doç. Dr. Ahmet KILINÇ, Şubat 2023’de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

KILINÇ’ın akademik çalışmalarından bir kısmı şu şekildedir:

Kitap & Kitap Bölümleri
• Türk Adli Teşkilatı: İslamiyet Öncesi Yapı ve İslam Hukukuyla Kaynaşması
Kılınç, A.
Türklerin Mirası, 3. Cilt Türklerde Devlet ve Siyaset, C. Editörü: Prof. Dr. Şaban Halis Çalış, Baskı Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.325-355, 2022
• Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku
Kılınç A. (Editör)
T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, 2021

• Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik
Kılınç A.
Adalet Yayınevi, Ankara, 2022 (İkinci Baskı)

• Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihinde Teşhir Cezası
Kılınç A.
Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

• Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kılınç A.
Iustitia Elevat Gentem Prof. Dr. Sacit Adalı’ya Armağan, Osman Nuri Özalp, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.246-289, 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

• Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili
Kılınç A.
Belleten, cilt.79, sa.285, ss.531-559, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

• The Influence Of The Ottoman State On Islamıc Law
Kılınç A.
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.7, ss.547-580, 2022 (Hakemli Dergi)

• Batılı Devletlerin Karma Ticaret Mahkemelerinde Mecelle’nin Uygulanmasına Yönelik Eleştirilerinin Değerlendirilmesi
Kılınç A., Karakaya H.
Kırıkkale Hukuk Mecmuası, cilt.2, sa.1, ss.59-89, 2022 (Hakemli Dergi)

• Osmanlı Yargılama Hukukunda Şuhûdü’l Hâlin Statü ve Mesleklerinin Tahlili
Kılınç A. , Öztürk M. N.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.185-205, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

• Osmanlı Yargılama Hukukunda ”Şuhûdü’l Hâl”in Fonksiyonunu Yeniden Değerlendirme Gerekliliği
Kılınç A. , Kayar B.
Adalet Dergisi, cilt.1, sa.62, ss.33-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• İslam Hukukunun Evrenselliği Bağlamında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Malezya İslam Aile Hukuku Kanunu 1984’ün Mukayesesi
Kılınç A.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.623-662, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Mehrin Türk Pozitif Hukuku Açısından Yeniden Değerlendirilmesi Gerekliliği
Kılınç A. N. , Kılınç A.
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.103-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• 17’nci Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre Patrikler Bağlamında Ermenilerin Hukuki Statüsü
Kılınç A.
Yargıtay Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.181-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Çocuk Düşürtme Suçunun 17’nci Yüzyıl İstanbul’undaki Görünümü
Kılınç A.
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.38, ss.31-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Reflection of Multiculturalism in Law: The Ottoman Experience
Kılınç A.
Law Justice Review, cilt.8, sa.14, ss.79-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Yıldırım Bayezid Han’ın Devlet Yönetimine Işık Tutan İki Osmanlıca Makale ve Tahlilleri
Kılınç A.
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Bir Meclis-i Vâlâ Hükmü ve Tahlili
Kılınç A.
ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.15-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası
Kılınç A.
International Journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.6, ss.447-456, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukundaki Görünümüne İlişkin Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili
Kılınç A.
Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.33-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları
Kılınç A.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.907-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye İçin Yaşama Hakkı Yargısı
Kılınç A.
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sa.39, ss.82-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir
Kılınç A.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1007-1032, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• İnsan Haklarının Anayasal Konumu
Kılınç A.
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.279-291, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

• İslam Hukuk Tarihi Açısından Osmanlı Devleti’nin Önemi
Kılınç A.
Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 15 – 16 Kasım 2021, ss.1-4

• Tanzimat Dönemi Düalist Hukuk Yapısının Şahsa Karşı İşlenen Suçlara Yansıması
Kılınç A. , Yıldırım D.
Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Türkiye, 10 – 12 Nisan 2021

• Hekimlerin Osmanlı Devleti’nde Bilirkişilik Yapmaları
Kılınç A.
XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Türkiye, 18 – 21 Haziran 2019, ss.55

• Hukuk Tarihi Açısından Kanûnî Dönemine Münhasır Gelişmeler
Kılınç A.
I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 – 26 Nisan 2018, ss.46-61

• Legal Results Of Being Dzimmi In Classical Period Of Ottoman State According To The Mühimme Registers
Kılınç A.
XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 10 – 12 Mayıs 2018, ss.92

• Legal Problems of Immigrants in Turkey: Implication of a regional study
Kılınç A.
Kobe Seminar 2018, Kobe, Japonya, 08 Şubat 2018, ss.9
2017

• Mecelle’ye Göre Zamanaşımı Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri
Kılınç A.
Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 – 27 Eylül 2017, ss.185-225

• 17’inci yüzyıl Pây-ı Tahtında Hamile Kadına Yönelik Yaralama Fiillerine Hukuki Bakış
Kılınç A.
International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 – 22 Mayıs 2017, s.278

• Teşhir Yaptırımının Tanzimat Sonrası Osmanlı hukukundaki Görünümü
Kılınç A.
International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 – 22 Mayıs 2017, ss.212

• XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Hamile Kadınlara Yönelik Müessir Fiil Vakalarının Hukuki Tahlili
Kılınç A.
X. Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folkrolik Tıp Günleri Kongresi, Türkiye, 15 – 18 Mayıs 2017, ss.63-64

• Osmanlı Devleti’nde Hâkimlerin Uyması Gereken Etik İlkeleri: Hâkimin Âdabı
Kılınç A.
Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 – 27 Mayıs 2016, ss.121-187

• Osmanlı Devleti’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Muslihun Osmanlı Arabuluculuğu
Kılınç A.
II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 – 14 Mayıs 2016, ss.15-83

• The Effects of Multiculturalism on Law System The Ottoman State Example
Kılınç A.
Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization ond Welfare for the Regeneration of the Communities in European, Asian and Japanese Societies, Kobe, Japonya, 21 – 23 Ekim 2016

• Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda Teşhir Yaptırımı
Kılınç A.
International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, ss.10

• Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Teşhir Cezası
Kılınç A.
4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 – 26 Mayıs 2015, ss.447-456

• Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde İçki İçme Suçu
Kılınç A.
6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Türkiye, 8 – 12 Haziran 2014, cilt.1, ss.203-216

• Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü
Kılınç A.
3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 – 18 Mayıs 2013, cilt.3, ss.33-43