2876 Sayılı Kanun

PDF olarak görüntüle

5929
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU


Kanun Numarası : 2876
Kabul Tarihi : 11/8/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 518

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”
Cilt: 2 Sayfa: 1239


Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

Madde 1 – 4 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 5 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/2 md.) İptal : Ana.Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 6 – 7 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 8 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/3 md.; İptal : Ana. Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 9 – 11 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 12 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/6 md.; İptal : Ana. Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 13 – 42 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 43 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/11 md.; İptal : Ana. Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 44 – 60 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 61 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/12 md.; İptal : Ana.Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)

 

5930

 

Madde 62 – 79 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 80 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/13 md.; İptal: Ana. Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Madde 81 – 91 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 92 – (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/16 md.; İptal : Ana. Mah.nin
25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Madde 93 – 96 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Personel statüsü ve özlük hakları: (1)(2)
Madde 97 – Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilecek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir:
a) (Değişik : 7/2/1990 – 3612/58 md.) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinde,uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar,bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır. (1)(2)
b) (Değişik birinci fıkra; 15/5/1991 – 3742/1 md.) Bu Kanun gereğince haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlendirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna (…)(2) ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler ile (…)(2) Milli Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Cumhurbaşkanınca tespit edilir. (1) (2)
Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin,varsa emekli aylıkları kesilmez. Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şartları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif mevzuatı uygulanır.
c) (Değişik : 30/5/1991 – 3753/1 md.)
(1) (Mülga birinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(Mülga ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
____________
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 80 inci maddesiyle, bu maddenin (a) bendinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Bakanlar Kurulunca” şeklinde değiştirilmiş, (b) fıkrasında yer alan “ve yürütme kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücretlerle,” ve “, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Yüksek Kurul” ibaresi “ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler ile” şeklinde değiştirilmiştir.

 

5931-5961

 

(Mülga üçüncü paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırılabilir.
(2) (Mülga : 5/7/1991 – KHK – 433/16 md.)
d) 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olanlardan;
(1) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarınca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sıfatları gözönünde bulundurularak, ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır.
(2) Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilerek personele bu maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanır. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, bunların kurumlarındaki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki
özlük haklarından ve döner sermayeden de yararlanmak üzere ödenir. Öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir
kaydedilmez.
e) (Değişik : 26/8/1993 – KHK – 519/17 md.; İptal : Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve
E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Madde 98-100 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Mali kolaylıklar: (1)
Madde 101 – Yüksek Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri beyannamelere masraf kaydedebilirler.
(Mülga fıkra: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 102 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Milli Komitenin yeniden teşkili:
Madde 103 – 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması, Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının nezdinde kurulan Milli Komite, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet bakanları, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın teklif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en fazla 8 uzman veya danışman üyeden oluşacak şekilde yeniden teşkil edilmiştir.
Milli Komitenin sekreterya hizmetleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Başkanlığınca yürütülür.
––––––––––––––––
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81. maddesine bakınız.