Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği

PDF olarak görüntüle

2111

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI

TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.3.1985, No : 85/9240
Dayandığı Kanunun Tarihi : 11.8.1983, No : 2876
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.4.1985, No : 18721
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 24, S. 2398

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu Kurumu oluşturan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatatürk Kültür Merkezinin telif hakları, yayın ve satış esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşların, 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun gösterdiği amaç ve görevleri gerçekleştirmek doğrultusunda planlayıp hazırladıkları, kendi özelliklerine uygun çalışmaların değerlendirilmesi ve eserlerin yayımlanması, her türlü hazırlık çalışmaları, işlenme ve telif ücretlerinin hesaplanması, satışı ve bu işlerle ilgili diğer hususlar ile Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların dışında hazırlanmış olup Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşlarca satın alınan ve yayımlanması öngörülen eserlerin yayımı ile teklif ve işlenme ücretlerinin hesaplanması ve bu işlerle ilgili diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenip uygulanır.

Kısaltmalar
Madde 3 – Bu Yönetmelikte;
a. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu”: Yüksek Kurum,
b. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu”: Yüksek Kurul,
c. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu”: Yönetim Kurulu,
d. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı”: Yüksek Kurum Başkanı,
e. “Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi”: Bağlı Kuruluşlar, olarak ifade edilmiştir.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte adı geçen eserlerin ve işlenmelerin tanımı hususunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Yayın Komisyonları

Madde 5 – Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşların yayın işlerini yürütmek, her türlü hazırlık çalışmalarını yapmak, işlenme ve telif ücretlerini hesaplamak üzere yayın komisyonları kurulur. Yayın komisyonları aşağıdaki biçimde oluşturulurlar:
a. Yüksek Kurum yayın komisyonu, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen bir başkan ile iki üyeden oluşur.
b. Her bağlı kuruluşun yayın komisyonu, yürütme kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve yüksek kurum başkanının onayı ile kurulur. Komisyonlar Bilim Kurullarınca kendi asli üyeleri arasından üç yıl için seçilmiş birer başkan ile ikişer üyeden oluşur.Komisyon başkan ve üyeleri,kurulmasındaki usul ve esaslara göre değiştirilebilir.  Yayın komisyonu üyeleri tekrar seçilebilirler. Ancak, asli üyeliği sona eren üyenin yayın kurulu üyeliği de sona erer. Komisyonlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı karar komisyon kararı sayılır. Yüksek kurum ve bağlı kuruluş başkanları yayın komisyonlarının çalışmalarını düzenler ve başkanlık edebilirler. Oylamaya katılırlar oyların eşitliği halinde bunların bulunduğu taraf üstün tutulur. Komisyon çalışmalarının tutanağı, Yüksek Kurum veya bağlı kuruluş başkanlıklarınca bu kurum veya kuruluşların kadrolu personelinden görevlendirilebilecek bir raportör tarafından tutulur.

Yayın Komisyonlarının İncelemesi

Madde 6 – Yayın komisyonlarına eserler, normal kağıda daktilo ile yazılmış ve basımevince dizgisine başlanabilecek biçimde iki nüsha olarak verilir. Yayın komisyonları incelemelerini aşağıdaki esaslara göre yaparlar:
a. Eser veya işlenme ve çalışmaların Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşlarınca yaptırılması halinde:
(1) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun öngördüğü ilkeleri ve görevleri
gerçekleştirmeye yönelik veya bunlara uygun olup olmadığı,
(2) Planda bulunup bulunmadığı, verilen konuya, özellik ve kapsamının uygunluğu,
(3) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı,
(4) Verilen direktife ve şartnameye uygunluğu,
(5) Kullanılan dilin Türk Dil Kurumu tarafından yeni yayımlanan eserlere ve Yüksek Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygunluğu,
(6) Kapsam ve üslupca yeterliliği,
(7) Milli menfaatlarımıza ve milli bütünlüğümüze uygunluğu,
(8) Basılması uygun görüldüğü takdirde ne miktarda basılması gerektiği;
b. Eser veya işlenmenin Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşları dışında hazırlanıpta bu kurumveya kuruluşlarca telif hakkının satınalınmasının istenmesi durumunda yukarıdaki 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 numaralarda gösterilen şartlar aranmakla
beraber,ayrıca:
(1) Eser veya işlenmenin konusunun, Yüksek kurum veya bağlı kuruluşlarının çalışma alanı içerisinde veya destekliyeceği konular arasında bulunup bulunmadığı,
(2) Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşun plan ve programlarını desteklemesi ve yayımlanmasında yarar olup olmadığı,
(3) Mevcut iş programı veya iş hacmine göre öncelikle ele alınması gerekip gerekmediği,
(4) Telif veya işlenme ücretinin tutarı,
(5) Bütçe imkanı,
Yönlerinden incelenir.
Yayın komisyonu,bastırılacak telif, tercüme veya işlenmeyi bu eserin ait olduğu alanda tanınmış bir veya birden fazla uzmana incelettirebilir. Komisyon, vereceği raporda bu inceleme sonucunu gözönünde bulundurur.

 

Kabul Sayısı: 85/9240
Kabul Tarihi: 8.3.1985
Resmî Gazete: 10.04.1985–18721