Yönetim Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği

PDF olarak görüntüle

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÖNETİM

KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yönetim Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık Bürosu: Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürüten büroyu,

c) Bilim Kurulu: Kurumların bünyelerinde oluşturulan bilim kurullarını,

ç) Birim: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun hizmet birimlerini,

d) İlgili Bakan: Yüksek Kurumun bağlı bulunduğu Bakanı,

e) Kanun Hükmünde Kararname: 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

f) Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan; Atatürk

Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

g) Kurum Başkanı: Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlarını,

ğ) Üye: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyelerini,

h)Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

ı) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

i) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 5- (1) (Değişik: 28/07/2020) Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üç üye ve ilgili Bakan tarafından seçilen bir üye ile Kurum başkanlarından oluşur.

(2) (Değişik: 28/07/2020) Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakan tarafından seçilip görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Bu üyeliklerin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyelik için üç ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üyelerin görev süresi de üç yıldır.

(3) Yüksek Kurum Başkanı ile Kurum başkanlarının bulunmadığı hâllerde, kendilerine vekâlet eden yardımcıları oy hakları da bulunmak üzere toplantıya katılır. Ancak Yönetim Kuruluna başkanlık etme yetkisi Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredilir.

Gündem

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulunun gündemi, gelen talepler değerlendirilerek Başkan tarafından belirlenir.

(2) Kurumların talepleri ivedilikle gündeme alınarak görüşülür. Gündeme alınmayan talepler için yazılı olarak gerekçeli cevap verilir.

(3) İvediliği olan konular, toplantının başında ek madde olarak teklif edilebilir; uygun bulunması hâlinde ek gündem maddesi olarak görüşülür.

(4) Gündeme alınacak talepler, mevzuata uygunluk açısından Başkan tarafından incelettirilir ve ilgili birimlerden görüş alınması gerektiğinde yazılı olarak görüş alınır.

(5) Gündem, ekleriyle birlikte toplantı tarihinden üç gün önce, olağanüstü toplantılarda ise bir gün önce üyelere elektronik ortamda gönderilir.

Toplantıya çağrı

MADDE 7- (1) (Değişik: 28/07/2020) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan toplanır; gerekli hâllerde Başkan, üyelerin çoğunluğu veya ilgili Bakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Karar yeter sayısı

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınır.

(2) Çoğunluk kararına katılmayan üyeler, muhalefet gerekçelerini beş gün içinde ilgili karara ek olarak yazarlar.

Kararlar

MADDE 9- (1) Kararlar, Başkanca hazırlatılarak üyelere imzalatılır.

(2) Kararlar imzalandıktan sonra en geç yedi gün içinde uygulayıcı kurumlara, birimlere ve varsa ilgililerine gönderilir.

(3) Kararlan uygulamaktan sorumlu kurumlar ve birimler; kararların uygulanma durumlarını gerekçeleri ile birlikte her yılın haziran ve aralık aylarında Yüksek Kurum Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

(4) Başkan, gerekli gördüğü hâllerde, uygulanamayan kararları müzakere edilmek üzere Yönetim Kurulu gündemine alabilir.

Başkanlık Bürosu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun sekretaryası, yeterli donanım, bilgi ve tecrübeye sahip personelden oluşan Başkanlık Bürosu tarafından yürütülür.

(2)Başkanlık Bürosu gündemin oluşturulması, kararların yazılması, ilgililere duyurulması, toplantılar için gerekli yazışmaların yapılması, evrakın arşivlenmesi ve benzeri işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Başkana karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarla Yüksek Kuruma ve kurumlara verilen görevlerin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesine yönelik temel politika ve stratejileri belirlemek,

b) Türk dili, kültürü, sanatı, tarihi ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde, yurt içinde ve yurt dışında bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin planlanmasına, iletişim ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesine, bunlarla ilgili çalışmaların takip edilmesine ve projelerin desteklenmesine yönelik kararlar almak,

c) Yüksek Kurumun ve Kurumların kültürel ve sosyal içerikli faaliyetlerine yönelik

görsel ve yazılı ürünler ile sergi, konser, gösteri, konferans gibi etkinliklerin planlanmasına, uygulanmasına ve bunlarla ilgili çalışmaların takibine ilişkin kararlar almak,

ç) Türk kültür, dil ve tarihini ilgilendiren kültürel, sanatsal, sosyal ve eğitim amaçlı tarihî, panoramik veya tematik müzeler, kütüphaneler, okumaevleri, tarihî veya millî parklar, sinema filmi, dizi film, belgesel, CD, çizgi film vb. görsel ve işitsel üretimlerin planlanması, projelerin desteklenmesi için kararlar almak,

d) Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından hazırlanan kurum içi ve kurum dışı araştırma projeleri ile her dil ve disiplinden düşünce, bilim ve sanat eserlerinin tercümesine karar vermek,

e) Yüksek Kurumun ve Kurumların faaliyetlerine esas alınacak ilkeleri belirlemek,

f) Yüksek Kurumun ve Kurumların faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirmek; tespit edilen sorunlara karşı gerekli görülen tedbirlere ve bu tedbirlerin uygulamasına yönelik kararlar almak,

g) Yüksek Kurum Başkanlığınca sunulan, Yüksek Kurumun ve Kurumların kısa ve uzun vadeli çalışma programları ile bu programlarda yapılması öngörülen değişiklikleri, Yüksek Kurum ve Kurumların amaç ve hedeflerine uygunluğu ile yeterliliği açısından inceleyerek karara bağlamak,

ğ) Yüksek Kurumun ve Kurumların politika ve stratejilerinin uyum ve tamamlayıcılığını sağlayacak çözüm ve tedbirleri karara bağlamak ve bunların uygulanma süreçleri ile uygulayıcıları konularında karar vermek,

h) Yüksek Kurumun ve Kurumların güçlü bir uyum ve etkin bir eş güdüm içinde faaliyet yürütmelerini sağlayacak çözüm ve tedbirler konusunda karar vermek,

ı) Yüksek Kurum Başkanlığınca sunulan, Yüksek Kurum ve Kurumların yıllık çalışma raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

i) Yüksek Kurumun ve Kurumların bütçelerini görüşmek,

j) (Değişik: 28/07/2020) İlgili Bakana sunulmak üzere, Yüksek Kurum ve Kurumlarca hazırlanan idarî düzenlemeleri ve mevzuat çalışmalarını görüşerek karara bağlamak,

k) Yüksek Kurum ve Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda taşınmaz alınması, yaptırılması, satılması, kiralanması, rehin ve ipotek tesis edilmesi, hizmet satın alınması ve bağışların kabul edilmesi hususlarındaki önerilerini karara bağlamak,

1) Yüksek Kurum ve Kurumların işlerinin süratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ilke kararları almak,

m) Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini belirlemek,

n) Bilim Kurulu önerilerine dayalı olarak gönderilen konuları müzakere edip karara

bağlamak,

o) İlgili mevzuata göre aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin seçimini karara bağlamak,

ö) Yüksek Kurum ve Kurumların yerel ve evrensel anlamda marka değerini artıracak çalışmalar yapılmasını ve bu yolla tanınmasını sağlayacak kararlar almak,

p) Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çalışmalara gönüllü katılacak gerçek kişiler ile özel hukuka tabi tüzel kişiler arasında eş güdümü, iş birliğini ve uygulamaları yönlendirecek kararlar almak,

r) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) (Değişik: 28/07/2020) Yönetmelik ve bütçe taslakları, kısa ve uzun vadeli çalışma programları ile çalışma raporlarının hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

b) Yönetim Kurulunun Yüksek Kurum ve Kurumların faaliyetlerine ilişkin konulardaki kararlarına esas olacak önerilerin hazırlanıp uygulanmasını sağlamak,

c) Gündeme alınmak üzere yapılan başvuruları mevzuat çerçevesinde değerlendirmek, gündemi oluşturmak, gündeme alınmayacak taleplere gerekçeli cevap vermek,

ç) Türkiye’de yerleşik yabancı kurumlar ve kültür, dil, tarih, sanat temsilcileriyle temasları geliştirerek bu kurumlarla iş birliği imkânlarını aramak, ortak etkinlikler için destek ve eş güdümü sağlamak,

d) Özel sektör, bağımsız idarî otorite, sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek Türk dili, tarihi ve kültürüne ilişkin destek ve katılımları artırmak,

e) Kültür, dil ve tarih alanına ilişkin millî miras konularında fikir ve müzakere ortamı oluşturmak,

f) Kültür, dil ve tarih odaklı veri tabanları sisteminin oluşturulması için gerekli tedbirleri almak, bu gelişmeye imkân sağlayacak altyapı çalışmalarına yön vermek,

g) Yüksek Kurum ve Kurumlar hakkında yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri planlamak, koordine etmek, yürütmek ve sonuç raporları hazırlatmak,

ğ) Hazırlık çalışmaları, kaynaklar ve projelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek,

h) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste veya yılda on kez katılmayan üyenin durumunun değerlendirilmesi için ilgili makamı bilgilendirmek,

Üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendilerine önceden bildirilen gündem konularını inceleyerek hazırlıklı olarak toplantıya gelmek,

b) Gündem konuları hakkında görüşlerini yazılı veya sözlü olarak açıklayarak müzakerelere katılmak,

c) Gündemdeki konular hakkında gerektiğinde bilgi ve belge talep etmek,

ç) Yüksek Kurumun ve Kurumların görev alanlarıyla ilgili konularda tekliflerde bulunmak,

d) Görevleri süresince edindikleri gizli bilgi ve belgeleri kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanmamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödeme

MADDE 14- (1) Üyelere, 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97nci ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri gereğince ödeme yapılır.

Üyelerin Kurum içi çalışmaları

MADDE 15- (1) Üyeler, uzmanlık alanlarıyla ilgili bilimsel faaliyetlerde, projelerde, çalışma gruplarında, kurul, komisyon ve benzerlerinde görev alabilirler.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum Başkanı yürütür