Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği

PDF olarak görüntüle

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/1/2013 No : 2013/4283

Dayandığı K.H.K.’nin Tarihi : 11/10/2011 No : 664

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/3/2013 No : 28585

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 53

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere Devlet ödülü niteliğinde verilecek olan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Komisyon: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun belirleyeceği değerlendirme komisyonlarını,

b) Ödül: Atatürk Uluslararası Barış Ödülünü,

c) Ödül Kurulu: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunu,

ç) Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

d) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

e) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını, ifade eder.

Ödül Kurulu

MADDE 4- (1) Ödül Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ödül Kurulunun da başkanıdır.

(3) Ödül Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yüksek Kurum Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(4) Ödül ile ilgili kurum içi çalışmaların yürütülmesinde Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Yüksek Kurum Başkanı tarafından verilecek görevleri yapar.

Ödül Kurulunun görevleri

MADDE 5- (1) Ödül Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ödülün verilmesiyle ilgili çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Ödül için aday gösterebilecek gerçek ve tüzel kişileri belirlemek.

c) 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Yönetmelikteki esaslara göre adayları değerlendirecek komisyonları oluşturmak, komisyonların değerlendirmelerini karara bağlamak ve en fazla üç adayı Cumhurbaşkanına sunmak. (2)

Ödül Kurulunun çalışma esasları

MADDE 6– (1) Ödül Kurulu, ödül verilecek yılın Ocak ayında toplanıp çalışma takvimini belirler. Yönetim Kurulu Başkanı, Ödül Kurulunu uygun göreceği zamanlarda toplantıya çağırabilir. (3)

(2) Ödül Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.

(3) Ödül Kurulunun çalışmaları ve değerlendirmeleri gizlidir.

Komisyonlar ve çalışma esasları

MADDE 7- (1) Aday gösterilme ve başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra ihtiyaca göre oluşturulacak komisyonlarda görev alacak başkan ile asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Komisyonlar arasındaki eş güdüm Yüksek Kurum Başkanı tarafından sağlanır.

(3) Komisyonlar, üye tam sayısıyla toplanır; kararlar salt çoğunlukla alınır.

(4) Değerlendirme sonuçları gizli tutulur.

Ödülle ilgili esaslar ve verilme şartları(1)

MADDE 8- (1) Ödül ile ilgili esaslar ve şartlar şunlardır:

a) Ödülün verilmesinde; ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilemez.

b) Ödülün verilmesinde, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet etmiş olmak şartı aranır.

c) Ödül, sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda verilir.

ç) Ödüle layık aday bulunmadığı yıllarda ödül verilmez.

d) Ödül, Atatürk’ün rölyefi işlenmiş bir plaket, ödül rozeti ve beratı ile para ödülünden oluşur.

e) Ödül plaketi altın kaplanmış gümüşten, ödül rozeti altından yapılır. Plaket ve rozetin biçimi ve boyutları Ödül Kurulunca belirlenir. Ödül beratı, Yüksek Kurum Başkanlığınca düzenlenir ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. Para ödülü miktarı Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilir. (4)

f) Ödül verilmesine karar verilen kişinin hayatını kaybetmiş olması durumunda ödül, kanuni mirasçılarına verilir.

g) Ödül verilmesine esas olan eser, hizmet ve faaliyet birden çok kişinin ürünü ise, her birine ayrı ayrı plaket, rozet ve berat verilir; para ödülü aralarında eşit bir şekilde paylaştırılır.

İlan

MADDE 9- (1) Ödülle ilgili esaslar, ödülün verileceği yılın 19 Mayıs gününe kadar yurtiçi ve yurtdışı basın-yayın araçlarıyla ilan edilir. (5)

Başvuru

MADDE 10- (1) Aday olmak isteyenler ve aday gösterme hakkı bulunanlar, gerekçelerini de ekleyerek, ödülün verileceği yılın 1 Temmuz gününe kadar, Yüksek Kurum Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığına başvururlar. (6)

_________________________

(1) Bu maddede belirtilen para ödülü miktarı 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/6/2014 tarihli ve 2014/6429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki kararının 1 inci maddesi ile 250.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

(2) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “12 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen süre içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ödül verilecek yıldan bir önceki yılın Ocak ayında” ibaresi “ödül verilecek yılın Ocak ayında” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “ödülün verileceği yıldan bir önceki yılın 19 Mayıs gününe kadar” ibaresi “ödülün verileceği yılın 19 Mayıs gününe kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ödül verilecek yıldan önceki 29 Ekim gününe kadar” ibaresi “ödülün verileceği yılın 1 Temmuz gününe kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Aday gösterebilecek olanlar

MADDE 11- (1) Ödül Kurulunun belirleyeceği gerçek ve tüzel kişiler, 8 inci maddede yer alan esaslara uygun olarak Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre aday gösterilecek olanların eser, hizmet ve faaliyetleri hakkında, aday gösteren gerçek ve tüzel kişiler tarafından bir rapor düzenlenir ve aday olarak gösterilmesinin gerekçesi açıkça belirtilir.

Değerlendirme ve karar süreci

MADDE 12- (1) (Mülga:RG-11/5/2020-31124 Mükerrer-C.K-2515/6 md.)

(2) (Değişik:RG-11/5/2020 – 31124 Mükerrer-C.K-2515/6 md.) Ödül Kurulu tarafından önerilen adaylar, Cumhurbaşkanı onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra 29 Ekim gününde açıklanır.

Ödül töreni

MADDE 13- (1) Ödül, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ya da Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer bir günde düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı veya yetkili kılacağı bir kimse tarafından, ödüle hak kazanan kişiye veya temsilcisine verilir. (1)

(2) Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi, törende şahsen hazır bulunmaya davet edilir ve isteği halinde “Atatürk ve Dünya Barışı” ile ödül almasını sağlayan eser, hizmet ve faaliyetleri hakkında bir konuşma yapabilir.

(3) Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisinin karşılanıp ağırlanmasına ve ödül törenine ilişkin hususlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenir ve yürütülür.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(2)

___________________

(1) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü” ibaresi “10 Kasım Atatürk’ü anma günü” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 11/5/2020 tarihli ve 31124 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.