Burs Yönetmeliği

14 Şubat 2014

Resmî Gazete Sayı: 28913

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumlarca, Kurumların görev alanları çerçevesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında örgün eğitim ve öğrenim görecek ve bilimsel araştırma yapacaklara verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (k) ve (n) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) ve (j) bentleri, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Kurumların bünyelerinde oluşturulan bilim kurullarını,

b) Burslu: Lisans, lisansüstü, doktora sonrası ve bunlara eş değer düzeyde burs alacakları,

c) Kanun Hükmünde Kararname: 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

ç) Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

d) Kurum Başkanı: Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlarını,

e) Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

f) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

g) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bursların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Burs türleri

MADDE 4 – (1) Kurumlar, sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı bursu; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı bursu ile şartları bu Yönetmelikte belirlenmiş doktora sonrası araştırma bursları verirler.

(2) Kurumlar, Türk dili, tarihi, sanatı, kültürü ve bir bütün olarak Türk medeniyeti içerisinde yer alan ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş şahsiyetlerin isimlerini burs ismi olarak belirleyebilirler.

(3) Burs tutarı ve burslu sayısının belirlenmesinde ilgili Kurumun bütçe ödeneği dikkate alınır.

Konuların tespiti

MADDE 5 – (1) Kurumlar, Yüksek Kurumun Bütünleşik Bilgi Sistemi kapsamında yer alan Burs Veri Tabanı çerçevesinde, alan çalışma gruplarının tespit edeceği tez konularını, Bilim Kurullarının uygun görüşünü alarak Yönetim Kuruluna sunarlar.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencileri; Kurumların kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile şartları üçüncü bölümünde belirlenmiş doktora sonrası araştırma yapacaklar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

c) Bu Yönetmelik ile burs ilanında yer alan, Yönetim Kurulunca belirlenmiş, başarı, yabancı dil, bölüm ve tez konusu gibi şartları taşıyor olmak,

şartlarıyla burs talebinde bulunabilirler.

İlan ve bildirim

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulunca onaylanan burs alanları, süreleri, miktarları, sayıları, tez konuları ve başvuruda istenecek belgeler ile burs verilecek kişilerde aranacak şartlar, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ve gerektiğinde basın yolu ile ilan edilir.

Başvuru

MADDE 8 –(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Kurumlardan burs almak isteyenler, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu yaparlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Kurumlar tarafından incelenip uygun bulunan (Mülga ibare:RG-21/8/2020-31220) (…) lisansüstü öğrenim ve doktora sonrası araştırma bursu adayları, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilerek mülakata çağrılır.

(2) (Ek:RG-21/8/2020-31220) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Kurumlar tarafından yapılan inceleme sonucunda burs almaya hak kazanan lisans öğrencileri, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

Jüri ve mülakat

MADDE 10 – (1) Mülakat jürisi, Kurum başkanı ile Bilim Kurulunun kendi aralarından veya burs verilecek alanda çalışma yapan akademisyenler arasından seçecekleri en az beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) Mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

(3) Değerlendirmeler, Burs Veri Tabanı üzerinden yapılır.

(4) Mülakat sonucunda burs almaya hak kazananların listesi Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Bursluların ilanı

MADDE 11 – (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananlara ilişkin duyuru Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

(2) Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler tespit edilerekbursiyerlikleriiptal edilir ve konuya ilişkin Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

Burs süresi

MADDE 12 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Hazırlık sınıfı dâhil lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

Sözleşme

MADDE 13 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Lisansüstü, doktora sonrası veya buna eş değer burs almaya hak kazananlarla Kurum Başkanı arasında bir sözleşme imzalanır.Sözleşmede, her altı ayda bir tez çalışmasının ilerleyişine dair bir raporu ve çalışma tamamlandığında bir kopyasını burs veri tabanına kaydetmekle yükümlü olduğu, burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim boyunca değiştirilemeyeceği, öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve dijital bir suretinin Kuruma verileceği, aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar, tezin basım hakkının öncelikle Kurumda olduğu gibi hususlar yer alır.

Alan çalışma grubu

MADDE 14 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Her Kurum bünyesinde, Bilim Kurulunca burs verilmesi kararlaştırılacak alanlar için Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az beş kişilik alan çalışma grubu oluşturulur. Kurum başkanı çalışma grubuna başkanlık eder.

(2) Alan çalışma grubu tarafından belirlenen burs alanları ve tez konuları Kurum tarafından Yönetim Kuruluna bildirilir. Verilecek burs sayısı, Kurumların stratejik planlarında belirlenerek bir yıl önceki Nisan ayı sonuna kadar bütçe hazırlamakla sorumlu birime bildirilir.

Bursla ilgili diğer esaslar

MADDE 15 – (1) Burslar, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.

(2) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Mülakat sonucunun ilanından sonra istenilen belgelerin incelenmesi neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

(3) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Doktora sonrası araştırma bursu hariç bursluya çalışmaya başladıktan sonraki ay itibarıyla daha önce almakta olduğu burs miktarının yarısı ödenir.

(4) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Bursların miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs almaya hak kazananların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek ödemeler bu Genel Müdürlük aracılığı ile yapılır.

(5) Yurt dışı burslarının tutarları hakkında 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(6) Yüksek Kurum Burs Sistemi çerçevesinde hazırlanan tezler, Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından yayımlandığı takdirde ilgililere telif ücreti ödenmez. Bu durum sözleşme ile hükme bağlanır.

(7) Kurum bursu, bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla karşılıksızdır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki burslular, burs aldıkları Kurumun talebi üzerine gerektiğinde burs sisteminin işleyişinde, Kurumlarca düzenlenen konferans, kongre, sempozyum ve diğer bilimsel çalışmalarda karşılıksız olarak görevlendirilebilirler.

(9) Yönetim Kurulunca belirlenecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve kabul almaları şartıyla, yüksek lisans ve doktora bursluları bir yılı geçmemek üzere araştırma yapmak için yurt dışındaki bir üniversiteye gönderilebilirler.

(10) Burslular, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

(11) Bu Yönetmeliğe uygun olarak burs verilmesine ilişkin iş ve işlemler Kurumlarla işbirliği içerisinde Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Sonrası Araştırma Bursları

Başvuru

MADDE 16 – (1) Doktora sonrası araştırma bursları, bütçe ödenekleri dikkate alınarak Kurumların görev alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırma yapacak olan doktorasını tamamlamış araştırmacılara verilir.

(2) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) İlgililer, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu araştırma projelerini de ekleyerek yaparlar.

(3) Projelerin değerlendirilmesi ve adayların seçimi Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(4) Doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananlardan çalışmakta olanlar, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belgeyi ilgili Kuruma vermedikleri takdirde bursları başlamaz.

Burs süresi

MADDE 17 – (1) Doktora sonrası araştırma burslarının süresi en fazla iki yıldır. İki yıl içerisinde araştırma tamamlanmamış olsa dahi burs kesilir. Yurt dışı burslarında belirtilen sürenin tamamının yurt dışında kullanılması zorunludur.

(2) Yurt içi araştırma burslarının miktarları ve masrafların karşılanmasında uyulacak esaslar Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, yurt dışı araştırma burslarının miktarları ve masrafların karşılanmasında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunu emsal olarak alır.

Sözleşme

MADDE 18 – (1) Doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananlarla Kurum Başkanı arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede araştırmacının, sunduğu araştırma projesi çerçevesinde çalışmalarını tamamlayacağı, hazırlayacağı eseri Kuruma zamanında teslim edeceği, eserin basım hakkının öncelikle Kurumda olacağı, basılması durumunda telif ödenmeyeceği, aksi takdirde kendisine ödenen burs miktarının yasal faizi ile birlikte geri alınacağı ve bu Yönetmelik ile belirlenmiş benzeri hükümler yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bursun kesileceği hâller

MADDE 19 – (1) Kurumlarca verilen burslar;

a) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Burslunun aynı zamanda başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi,

b) (Mülga:RG-21/8/2020-31220)

c) Burslunun gerçeğe aykırı beyanda bulunması, gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz etmesi,

ç) Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun değiştirilmesi,

d) Yönetim Kurulunca belirlenen başarı ölçütlerinin sağlanamaması,

e) Taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması,

f) Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenimine en az bir yarıyıl ara vermiş olması,

hâllerinde Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

Yükümlülükler ve bursun devamı

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Burs almaya hak kazanılan programın20/4/2016tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süresi sona erdiği halde tezini Kuruma teslim etmeyenlere ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.

(2) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi, tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu, tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağınıBursiyerEvrak Yükleme Sistemine yükler. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir. Ancak Kuruma karşı tez sorumluluğu devam eder.

(3) Burslularının başarı durumu hakkında Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

(4) Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek mazereti olmaksızın tez/araştırma konusunu değiştiren burslunun bursu kesilir ve tez konusunu değiştirdiği tarihten sonra ödenen burs miktarı yasal faiziyle geri alınır.

(5) Öğrenimini bitirdiği hâlde bu durumu Kuruma bildirmeyip burs almaya devam edenlere öğrenim süresi bittikten sonraki dönemde ödenen burs miktarları yasal faiziyle geri alınır.

(6) Hakkında adli kovuşturma açılmış bulunan burslunun, durumunu bir ay içinde yazılı olarak burs aldığı Kuruma bildirmesi gerekir.

(7) Burslu, ücret, maaş, ticari gelir elde etme, yurt içinde veya yurt dışında başka kamu kurum veya kuruluşundan burs almaya başlama, kayıt dondurma, akademik çalışmayı bırakma, isim değişiklikleri ve benzeri durumları en geç yedi gün içinde e-posta ile bildirmekle, on beş gün içerisinde de ilgili belgeleri bir dilekçe ekinde burs aldığı Kuruma ulaştırmakla yükümlüdür.

(8) Burslu, burs veren Kurumca kendisinden istenilen her türlü bilgi ve belgeyi en geç bir ay içinde Kuruma göndermek zorundadır.

(9) Yurt içi bursu alan öğrenci, herhangi bir sebeple bir aydan fazla süreyle yurt dışına gidecekse bu durumu yazılı olarak ilgili Kuruma bildirir.

(10) Burslu bir müddet burs aldıktan sonra, Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın eğitimini bırakırsa ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.

Burslunun desteklenmesi

MADDE 21 – (1) Lisansüstü burslulara, kendi talepleri üzerine, bilimsel etkinliklere katılmak, bilimsel kaynak ve doküman temini, saha araştırması, kazı masrafları veya benzeri masraflar için, Kurumun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, bir yıl içerisinde bir aylık burs miktarının dört katını aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

(2) Yurt içi veya yurt dışı bilimsel bir etkinliğe katılmak için destek istenilmesi durumunda, destek isteyen burslunun, Kuruma, bu etkinliğe davet edildiğini veya katılacağını ispat eder belge sunması, etkinlikten en az bir ay önce başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 19/7/1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2014

28913

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

8/7/2019

30825 Mükerrer

2.

21/8/2020

31220

Yönetmelik Metni

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Metni