Bilim Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik

PDF olarak görüntüle

31 Temmuz 2012 SALI
Resmî Gazete Sayı : 28370

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda, bilimsel araştırma, bilgi ve çeviri üretimi, yönetimi ve kültür faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan Bilim Kurulu ve çalışma gruplarının görevleri, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Kurumların bünyelerinde oluşturulan Bilim Kurullarını,

b) Bilim ve Uygulama Kolu: Bilimsel çalışma yürütmek ve yönetmek üzere oluşturulan kolları,

c) Çalışma Grubu: Bilgi ve çeviri üretimi ile kültür faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere projeye dayalı kurulan gruplar ile diğer grupları,

ç) Danışman: Proje ve tercüme çalışmalarında Kuruma rehberlik etmek üzere seçilen ve görevlendirildiği alanla ilgili ilmî çalışmalarıyla temayüz etmiş proje danışmanını,

d) Haberleşme Üyesi: Kurumların haberleşme üyelerini,

e) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) Yatırım Programı Projeleri: İleri Araştırma Projeleri olarak da adlandırılan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif edilen ve Başkanlıkça kabul edilerek yıllık yatırım programına alınan projeleri,

f) Komisyon: Yayın, çeviri, proje, tanıtma faaliyetlerini yürütmek, bilim ve kültür etkinliklerini gerçekleştirmek üzere kurulan bilgi yönetimi amaçlı komisyonları,

g) Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlarını,

ğ) Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarını,

h) Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri: Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünde; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin hazırladıkları ve Kuruma önerdikleri disiplinler arası projeleri,

ı) Kurum İçi Kapsamlı Araştırma Projeleri: Türkiye’nin ilmî hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından önerilen projeleri,

i) Moderator: Proje Değerlendirme Komisyonunu yönetmek üzere görevlendirilen ilgili alanın uzmanı bilim adamını,

j) Proje Değerlendirme Komisyonu: Proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla proje konularında uzman kişilerden oluşan komisyonu,

k) Proje Eşgüdüm Komisyonu: Projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili süreci izleyen komisyonu,

l) Proje Yürütme Komisyonu: Proje yürütücüsü başkanlığında, projenin yürütülmesinden sorumlu, proje konusuyla ilgili bilim adamlarından oluşan komisyonu,

m) Şeref Üyesi: Kurumların şeref üyelerini,

n) Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

o) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

ö) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilim Kurullarının Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları

Bilim Kurulunun kuruluşu

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) Bilim Kurulu; Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ile seçilme usul ve esasları ilgili mevzuatla belirlenmiş Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı için en az 20 en çok 40, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için en az 20 en çok 50 aslî üyeden oluşur.

(2) Bilim Kurulu üyeleri, aynı anda alanlarıyla ilgili en fazla dört çalışma grubu ve komisyonda görev alabilir.

Bilim Kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurumun ilmî çalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak, Bilim ve Uygulama Kolu, diğer Kol ve Komisyonlar ile Çalışma Gruplarının oluşması konusunda değerlendirmelerde bulunmak.

b) Kurumun bilgi ve çeviri üretimi ile kültür faaliyetleri konusunda görüş bildirmek.

c) Kurumun stratejik planı ile yıllık bilimsel ve kültürel çalışma programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

ç) Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanı veya Kurum Başkanınca önerilen yeni şeref ve haberleşme üyelerini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Kurumun vereceği bilim, hizmet ve teşvik ödüllerinin kimlere verileceğini ve miktarlarını belirlemek.

e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Bilim Kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Bilim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, bir sonraki yılın faaliyetlerinin planlanması ve yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Ayrıca Kurum Başkanının önerisi ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Toplantı gündemi, Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az on beş gün önce üyelere gönderilir.

(3) Bilim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar verir. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar verilir.

(4) (Ek:RG-30/3/2016-29669) İlgili Bilim Kurulu, Uygulama Kol, Komisyon ve Çalışma Grubu toplantılarına bir yıl içinde üst üste üç defa, yılda toplam altı defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projeye Dayalı Bilgi ve Çeviri Üretimi ve Yönetimi, Çalışma Gruplarının

Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Bilgi üretimi ve çeviri

MADDE 7 – (1) Kurum içi ve kurum dışı kapsamlı araştırma projelerine dayalı ilmî çalışmalar yapmak ve yaptırmak, her dil ve disiplinden bilim, düşünce ve sanat eserlerini tercüme etmek ve ettirmek, ilmî araştırmaları ve yapılan tercümeleri değerlendirmek, takip etmek, sonuçlandırmak, yayımlamak, kültür etkinlikleri düzenlemek ve bu yolla bilgi ve çeviri üretimi ve yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek; Türk dili, kültürü, tarihi ve bütün yönleriyle Atatürk ve eserleri üzerinde çalışmalar yapmak üzere; Kurumun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulacak değişik alanlarda Bilim ve Uygulama Kolları, diğer Kol, Komisyon ve Çalışma Grupları kurulabilir.

(2) İlmî araştırmalar ve çeviri hareketleri öncelik sırasına göre, Yüksek Kurumun Bütünleşik Bilgi Sistemi çerçevesinde genel ağ üzerinden elektronik ortamda ve Kurumlarla işbirliği hâlinde yürütülür.

(3) Bilgi üretimi, çeviri hareketi ve kültür faaliyetlerinin teknik altyapısının hazırlanması ve eşgüdümü, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanır.

(4) Projeye dayalı sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde özgün bilgi üretiminin ve çeviri faaliyetlerinin yürütülmesi ile kültür etkinliklerinin düzenlenmesi için oluşturulacak bilgi ve çeviri üretimi yönetimi gruplarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilim ve Uygulama Kollarının Kuruluş, Görev,

Çalışma Usul ve Esasları

Bilim ve Uygulama Kollarının kuruluşu

MADDE 8 – (1) Bilim ve Uygulama Kolları, Kurum Başkanının teklifi, Bilim Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Çalışmalarından Bilim Kuruluna ve bağlı bulunduğu başkana karşı sorumludur. Bilim ve Uygulama Kollarının ilmî araştırmalarını desteklemek üzere yeter sayıda uzman ve uzman yardımcısı ile haberleşme üyesi görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-30/3/2016-29669) Bilim ve Uygulama Kollarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bir yıldır, süre sonunda tekrar seçilebilirler, görev süresi içinde herhangi bir sebeple üyeliğin sona ermesi durumunda aynı usulle seçim yapılır ve bu şekilde seçilenlerin görev süresi de bir yıldır.

Bilim ve Uygulama Kolunun görevleri

MADDE 9 – (1) Bilim ve Uygulama Kolunun görevleri şunlardır:

a) Görev alanlarıyla ilgili ilmî faaliyetleri yürütmek ve yönetmek.

b) Bilim Kurulu ve diğer karar organlarınca istenen araştırmaları yapmak.

c) Konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları, yayınları, belgeleri derlemek, konferans, seminer ve benzeri ilmî toplantıları takip etmek ve değerlendirmek.

ç) Kurumca düzenlenecek konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre gibi ilmî toplantı, kurs, gezi ve sergilerle ilgili çalışma ve planlamalarda verilecek görevleri yapmak.

d) Kurumun görev alanları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek veya tüzel kişilerle eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşlarıyla, araştırma merkezleri, araştırmacı ve sanatçılarla bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak.

e) Kendilerine bağlı çalışma gruplarının raporlarını değerlendirerek Kurum Başkanına sunmak.

Bilim ve Uygulama Kolu başkanlarının görevleri

MADDE 10 – (1) Bilim ve Uygulama Kolu başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine verilen ilmî çalışmaları, hizmet ve görevleri, çalışma grupları ve kollarla işbirliği içinde uyumlu bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak.

b) Bilim ve Uygulama Kolu faaliyetlerinin stratejik planda belirlenen amaç, ilke ve çalışma esasları doğrultusunda yapılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli tedbirleri almak ve ilgili Kurum Başkanlığına önerilerde bulunmak.

c) Bilim ve Uygulama Kolu içinde iş bölümü yapmak, çalışmaları yürütmek ve çalışma konuları ile ilgili diğer birimlerle işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.

ç) Kurum Başkanına Bilim ve Uygulama Kolu çalışmaları hakkında Haziran ve Aralık aylarında iki defa rapor vermek.

Bilim ve Uygulama Kolunun çalışma usul ve esasları

MADDE 11 – (1) Bilim ve Uygulama Kolu, çalışmalarını Kurumca tahsis edilen yerlerde, belirlenecek düzen ve programa göre sürdürür.

(2) Bilim ve Uygulama Kolu, yıllık çalışma programını ve çalışma takvimini belirler ve Kurum Başkanlığına sunar.

(3) Bilim ve Uygulama Koluna verilen iş, belirlenen süre içinde bitirilemediği takdirde Yönetim Kurulunun kararı ile süre uzatılabilir. Hizmet, belirlendiği şekilde yerine getirilemediği takdirde Bilim Kurulunun kararı, Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla görev süresini tamamlamaları beklenilmeden ilgili Bilim ve Uygulama Kolunun başkan ve üyeleri yeniden belirlenir.

(4) Bilim ve Uygulama Kolunun raporları, varsa karşı görüşler de eklenerek Kurum Başkanlığına iletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Komisyon ve Çalışma Gruplarının Kuruluş,

Görev, Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon ve çalışma gruplarının kuruluşu

MADDE 12 – (1) Komisyonlar ve çalışma grupları, Yüksek Kurum ve ilgili Kurumun görev alanıyla ilgili konularda çalışan bilim adamları ve alanında yetkin kişilerden oluşur.

(2) Komisyonlar ve çalışma grupları, Yüksek Kurum veya Kurum Başkanının teklifi, Bilim Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(3) Komisyonlar ve çalışma grupları ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek bilim adamlarından bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Bir üye en fazla dört çalışma grubu veya komisyonda görev alabilir.

(4) Komisyonların ve çalışma gruplarının araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere yeter sayıda uzman ve uzman yardımcısı ile haberleşme üyesi görevlendirilebilir. Gerektiğinde çalışmalara katkı sağlayabilecek diğer personelden de yararlanılabilir.

(5) Kurumlardan burs alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar, alanlarıyla ilgili çalışma gruplarına katılabilir.

(6) Çalışma grupları, gerektiğinde Kurumun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile üniversitelerde de oluşturulabilir ve bu gruplar da çalışmalarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirir.

Komisyon ve çalışma gruplarının görevleri

MADDE 13 – (1) Komisyon ve çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Komisyonlar ve çalışma grupları, Kurumun amaçlarında belirtilen görevleri yapar ve sonuçlandırır.

b) Komisyonlar ve çalışma grupları gerektiğinde diğer bilgi üretimi kümeleriyle iş birliğinde bulunur.

Komisyon ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Toplantı gündemi, komisyon ve çalışma grubu başkanları tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir hafta önce üyelere gönderilir.

(2) Çalışma gruplarına verilen işin belirlenen süre içinde bitirilememesi ve yürütülememesi durumunda Kurumun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma grupları feshedilebilir veya bunların süresi uzatılabilir.

(3) Çalışma grupları ve komisyonlar, çalışmalarını Kurumca tahsis edilen yerlerde, Kurumun uygun gördüğü düzen ve çalışma takvimine göre sürdürürler.

(4) Çalışma grupları raporları, varsa karşı görüşler de eklenerek gerekçeli hazırlanır, altı ayda bir ilgili Kurum Başkanlığına sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut çalışma grubu ve komisyonlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan çalışma grubu ve komisyonlar, yürürlükteki mevzuata göre görevlerini tamamlayarak en geç altı ay içinde çalışmalarının sonucunu Kurum Başkanına sunar. Görevini tamamlayan çalışma grubu ve komisyonların görevi sona erer. Çalışması tamamlanamayan çalışma grupları ve komisyonlar için Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yeterli ek süre verilebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

30/3/2016

29669

2

25/8/2020

31224