Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlarda görev yapan personele, Ek-2 listede unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı yapılacaktır.

1-Görevde Yükselme Sınavına Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar:
Genel Şart:

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Yüksek Kurum veya Kurumlarda (ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç) en az iki yıl çalışmış olmak.

İdari İşler Müdürü ve Strateji Geliştirme Müdürü kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda şef kadrolarında en az iki yıl, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam en az on yıl hizmet süresine sahip olmak.

Kütüphane Müdürü kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların bilgi ve belge yönetimi veya kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda kütüphaneci kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3)Toplam en az on yıl hizmet süresine sahip olmak.

Şef kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda memur, santral memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, tekniker veya şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak.

Sivil savunma uzmanı kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, veznedar, muhasebeci, teknisyen, tekniker veya şoför kadrolarında olmak üzere ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl hizmeti bulunmak.

Ayniyat Saymanı kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, teknisyen, tekniker veya şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak.

Memur kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak.

2- Unvan Değişikliği Sınavına başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

Genel Şart:

Unvan Değişikliği Sınavına tabi kadrolara atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Kütüphaneci kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak.

Programcı kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden ya da kadronun görev alanıyla ilgili bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelendirmek.

Teknisyen kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren ve alanı Elektrik, Elektronik, Bilişim Teknolojileri olan okullardan mezun olmak.

Grafiker kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak.

Tekniker kadrosuna başvuracak adaylarda aranılacak şartlar:

1) İki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokullarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir.

3- Başvuru tarihi, şekli ve yeri:

Aday, sadece kadrosunun bulunduğu Kurumun Ek-2 listede ilan edilen kadro ve derece için başvuruda bulunabilecektir. Aday yalnızca bir kadro ve derece için başvuruda bulunacak, birden fazla kadro veya dereceye başvuruda bulunamayacaktır.

Başvuru tarihleri: 22.02.2024- 01.03.2024 tarihleri arasıdır.

1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyen Yüksek Kurum personeli Ek-1 de yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurup İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edecektir.

2) Yüksek Kurum bünyesindeki Kurum personeli Ek-1’de yer alan başvuru formunu Kurumlarının İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Kurumlar tarafından personelin başvuru formu ve eki belgeler Yönetmelik ve bu ilanda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden kontrol edilerek, eksiklik varsa tamamlatılmasını sağlayacaktır. Uygun hale gelen başvuru formları Kurumlarca onaylanıp eki belgelerle (güncel ve onaylı hizmet belgesi, engelli adaylar için engel durumunu gösterir belge) birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

3) Kurumlar tarafından, başvuruda bulunan her bir aday için güncel “Hizmet Belgesi”, onaylanarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamındaki hizmet süresinin hesabında dikkate alınabilmesi için sınava başvuruda bulunan personelin kamu ve özel kurumlarda veya serbest olarak çalışmış olduğu süreler ile erkek adaylar için askerlik hizmetine ilişkin bilgilerin onaylı hizmet belgesinde yer alması gerekmektedir.

5) Sınav başvurusunda bulunan engelli personel için uygun sınav ortamı hazırlanabilmesi amacıyla başvuru formunda engellilik durumunun belirtilmesi ve engel durumunu gösterir belgenin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

6) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılabilecektir.

4- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sınava Katılacakların İlanı ve İtiraz:

Başvurular İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca incelenerek, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Yüksek Kurumun resmi internet sitesinden (www.ayk.gov.tr) ilan edilecektir.

Adaylar, ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilan edilen listeye ilişkin Sınav Kuruluna itiraz edebilecektir.

5- Yazılı Sınav:

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı 27.04.2024 Cumartesi günü tarihinde saat: 10.00’da yapılacak olup sınava giriş belgeleri, adayların TC Kimlik Numaraları ile ANKÜSEM internet adresi (https://semsinav.ankara.edu.tr/) üzerinden 22-27.04.2024 tarihleri arasında alınabilecektir.

6- Yazılı Sınav Konuları:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları Ek-3 listede gösterilmiştir.

7- Yazılı Sınav Başarı Notu:

Yazılı sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır. Puan hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülünü kullanır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Değerlendirme veya itiraz sonucu iptal edilen soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 altmış) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

8- Sınav Sonrası İtirazlar:

1) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ANKÜSEM internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde Yüksek Kurum’a yapabilecektir.
2) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Yüksek Kurum’a yapılacaktır. ANKÜSEM itirazları değerlendirerek nihai sınav sonuçlarını Yüksek Kurum’a bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar Yüksek Kurum tarafından bildirilecektir.
3) Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 75.-TL (Yetmişbeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir. Örneğin bir aday iki soruya birden itiraz edecekse 150.-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte Yüksek Kurum’a yapacaklardır.
4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

9- Sözlü Sınav:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Sınav Kurulunca yapılacak sözlü sınavda adaylar,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

10- Başarı Puanı:

Yazılı sınavda en az 60, sözlü sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak Başarı Puanı tespit edilecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı Puanına göre, ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Başarı sıralaması listesi Yüksek Kurumun resmi internet sayfasından (www.ayk.gov.tr) ilan edilecektir.

Adayların, Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla,

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilecektir.

11- Sonuçların Duyurulması ve İtiraz:

Sınav sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde sınav sonuç listesi Yüksek Kurum resmi internet sitesinden (www.ayk.gov.tr) ilan edilecektir.

Adaylar, Başarı Listesinin ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna itirazda bulunabilecektir.

12- Sınavda Başarılı olanların Atanması:

Atamaya hak kazananlar, başarı sırası listenin kesinleşmesine müteakip 2 (iki) ay içerisinde en yüksek puandan başlayarak belirtilen başarı sıralamasındaki başarı puanına göre atanacaklardır.

Duyurulan kadrolardan;

Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, kesinleşmiş başarı sıralaması listesinde belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabi olacaktır.

13- Diğer Hususlar:

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince;

Adaylardan en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolardan;

a) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolara atanacakların en az 10 yıl,

b) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacakların en az 8 yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir.

Adaylardan dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görüp görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolardan;

a) 1 inci ve 2’nci dereceli kadrolara atanacakların en az 12 yıl,

b) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacakların en az 10 yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde Yüksek Kurum ve Kurumlarda görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

İlan edilen Şef kadroları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıması gerekmektedir (3’üncü ve 4’üncü derece kadrolar için lisans mezunları en az 8 yıl, ön lisans mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak). Daha alt dereceli kadrolar için Kazanılmış Hak Aylığının üç üst ve üç alt derecesinden fazla olmaması şarttır.

Bu duyuruda yer almayan konularda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

Ek-1 Başvuru Formu

EK-2: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamında Başvurulabilecek Kadrolar

EK-3: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Konuları

EK-4: Ortak Konular (DPB Görevde Yükselme Ders Notları 29_baski