2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonucu Kapsamında Yüksek Kurum ile Bağlı Kurumlara Yerleştirilen Adayların Dikkatine

2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonucu Kapsamında Yüksek Kurum ile bağlı Kurumlara (Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi) yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 06/03/2024 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri Kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde başvurmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler:
a) Islak imzalı Atama Formu
b) Yerleştirme Sonuç Belgesi
c) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun ve son altı ay içerisinde çekilmiş)
ç) Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezun belgesi. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden Kurumumuza getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamında en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair “ Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti (Bu raporu sadece 2024 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonucuna göre yerleşen adaylar teslim edecektir.)
f) Sağlık durumu beyanı
g) Erkek adaylar için; Askerlik Durumuna dair yazılı belge, (e-devlet üzerinden alınabilir.)
ğ) Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
h) Atandığı kadroya ilişkin tercih kılavuzunda yazılı olan diğer belgeler.
ı) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınır.)
i) Etik Sözleşmesi
j) Mal Bildirimi Formu