Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, 2012 veya 2013 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puanlıdan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Yüksek Kurum Başkanlığınca gerçekleştirileceksözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

II – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı)

a) Geniş ölçekli, web tabanlı ve veritabanı üzerinde çalışan, J2EE ile programlanmış bir projede en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,

b) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

c) UML (Unified Modeling Language), nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyon ve raporlama konularında deneyimli olmak,

ç) JSF (JavaServer Faces), JSP (JavaServer Pages), AJAX, JavaScript, HTML ve CSS konularında deneyimli olmak,

d) Spring ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

e) SVN (SubVersioN) gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda deneyimli olmak,

f) SOA (Service Oriented Architecture) konusunda deneyimli olmak,

g) Olaya Dayalı Programlama (Event Driven Programming) konusunda deneyimli olmak,

ğ) Tasarım Örüntüleri (Design Patterns) konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;

h) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

ı) Yüksek seviyeli diller (C#  vb.) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Test Güdümlü Programlama, Refactoring ve Nesneye Yönelik Programlama konularında deneyimli olmak,

j) Bilişim Teknolojileri projeleri için fizibilite oluşturma, çözüm geliştirme ve iş modelleme konusunda deneyimli olmak,

k) Mevcut Durum Analizi ile Yol Haritası çalışmalarında görev almış ve süreç analizi konusunda deneyimli olmak.

Tasarım Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı)

a) Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak,

b) Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,

c) Adobe Illustrator, Photoshop ve Indesign, Flash programlarına hakim olmak,

ç) Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog, Dergi veya Web Arayüzü Tasarımlarını sunabilecek,

d) Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,

Tercihen;

a) PHP, HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, Ajax konularında tecrübeli olmak,

b) Java konusunda bilgi sahibi olmak.

III- İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuruda beyan esas alınacaktır. Başvuru için adayların, Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş Belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup 27.01.2014 – 10.02.2014 tarihleri arasında [email e=”basvuru@ayk.gov.tr”] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 10.02.2014 saat18 :00’dir.

Başarılı olan adaylar, sonuç ilanı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde aşağıda listesi verilen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir.

1. Başvuru formu (Fotoğraflı),

2. Özgeçmiş belgesi,

3. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),

4. Başvuru Genel Şartları bölümünün (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde Lisans mezuniyetinin sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

5. Başvuru Genel Şartları bölümünün (d) maddesinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,

6. Başvuru Özel Şartları bölümünde pozisyonlar için istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belge,

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puanlıdan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 17.02.2014 tarihinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav; her pozisyon için bu ilanın “Başvuru Özel Şartları” bölümünde belirtilen konularda pratik ve teorik bilgiyi ölçecek sorulardan oluşacaktır.

Sınav, 26.02.2014 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi No.19 Balgat/ ANKARA) gerçekleştirilecektir.

VI- SONUÇLARIN İLANI

Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir

VII- ÜCRET

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLAN Metni

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu