Yeterlik Sınavı Konuları Duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının uzmanlaşma süreci kapsamında gerçekleştirilecek olan Yeterlik Sınavı konuları aşağıda gösterilmiş olup; sınavın tarihi, yeri ve sınava ilişkin gerekli görülecek diğer hususlar Yüksek Kurumun genel ağ sayfasından duyurulacaktır.

İlgililere, ilanen duyurulur.

Yeterlik Sınavı Konuları aşağıda gösterilmiştir

A- KURUM MEVZUATI (%60)

1- 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, Şeref Ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği

3- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

4- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği

5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği

6- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği

7- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

8- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği

9- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi

10-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
 
B- GENEL MEVZUAT (%40)

1- T.C. Anayasası: ( Birinci Kısım Genel Esaslar, İkinci kısım Temel Hak ve Ödevler, Üçüncü kısım Cumhuriyetin Temel Organları)

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu: (Birimci kısım Genel Hükümler, İkinci kısım Sınıflandırma, Üçüncü kısım Devlet Memurluğuna Alınma, Dördüncü kısım Hizmet Şartları ve Şekilleri, Yedinci Kısım Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi)

3- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

4- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

6- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği

7- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

8- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

9- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik